modernizacja oświetlenia

W ramach zamówienia:

1)      wykonano roboty budowlanych, instalacyjnych i montażowych, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

2)      zamontowano i uruchomiono urządzenia, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, DTR urządzeń, przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi,

3)      wykonano rozruch instalacji i urządzeń, w tym także urządzeń objętych gwarancją,

4)      sporządzono instrukcję eksploatacji zainstalowanego oświetlenia

5)      przeprowadzono szkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiającego.

 

Modernizacja oświetlenia pozwoliła na uzyskanie niżej wymienionych parametrów  oświetlenia:

·         min. 2000 lx z zachowaniem równomierności oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami na boisku głównym z zachowaniem wymaganej strefy dookoła niego o tym samym natężeniu oraz z możliwością obniżenia ww. wartości natężenia do 750 lx podczas treningów;

·         min. 500 lx z zachowaniem równomierności oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami na boiskach treningowych z możliwością obniżenia ww. wartości do 200 lx.

·         oświetlenie techniczne (np. na potrzeby sprzątania);

·         oświetlenie „rekreacyjne” – naświetlacze, kolorowe głowy, itp., służące m.in. przy organizacji imprez tanecznych, czy tworzeniu efektów podczas wprowadzania zawodników.